English / Italiano / Français
English
Italiano
Français

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

'Cuarteto' - Ai Weiwei, Chen Zhen, Gu Dexin, Kan Xuan, Qiu Zhijie, Sun Yuan & Peng Yu

Habana

02/07/2016 — 25/09/2016'Cuarteto' - Ai Weiwei, Chen Zhen, Gu Dexin, Kan Xuan, Qiu Zhijie, Sun Yuan & Peng Yu

 

ARTE CONTINUA, Habana, Cuba-> Comunicato

-> Communiqué de presse

-> Press Release