English / Italiano / Français
English
Italiano
Français

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

Unlived by What is Seen

Beijing

13/12/2014 — 30/04/2015Curators: Sun Yuan & Peng Yu, Cui Cancan

Cai Dongdong, Chu Bingchao, Feng Lin, First Floor, Gu Dexin, He Chi, Hua Weihua, Huang Yan, Hu Yinping, Home shop, Jiang Bo, Jin Shan, Kang Jing, Li Wei, Li Binyuan, Li Liao, Li Yongbin, Ma Yujiang, No survivors, Polit-Sheer-Form, Song Ta, Sun Yuan & Peng Yu, Wang Shuo, Wei Bingqiang, WE SAID, LET THERE BE SPACE: AND THERE WAS SPACE., Wu Yuren, Yao Wei, Xie Nanxing, Zhang Mingxin, Zhang Yue, Zhao Bandi, Zhao Zhao, Zhou Yilun, Zhuang Hui+Dan Er 

GALLERIA CONTINUA - PACE BEIJING - TANG CONTEMPORARY ART -> Comunicato

-> Communiqué de presse

-> Press Release