English / Italiano / Français
English
Italiano
Français

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

A Continuous Dialogue  Ai Weiwei, Cao Fei, Gu Dexin, Kan Xuan, Lu Chunsheng, Yan Lei, Zheng Guogu, Zhuang Hui

San Gimignano

13/01/2009 — 24/02/2009