English / Italiano / Français
English
Italiano
Français

Facebook

Instagram

Twitter

Youtube

A Continuous DialogueAi Weiwei, Cao Fei, Gu Dexin, Kan Xuan, Lu Chunsheng, Yan Lei, Zheng Guogu, Zhuang Hui

Beijing

02/09/2009 — 12/11/2009